0901.428.428
Thi công xưởng may tơ tằm Nam Phong- Di Linh Lâm Đồng |

Thi công xưởng may tơ tằm Nam Phong- Di Linh Lâm Đồng

HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH

Thi công nhà thép tiền chế, nhà thép tiền chế ở Lâm Đồng, thi công nhà xưởng., nhà xưởng ở Lâm Đồng

Bên dưới phần mái

Thi công nhà thép tiền chế, nhà thép tiền chế ở Lâm Đồng, thi công nhà xưởng., nhà xưởng ở Lâm Đồng

Quá trình lắp đặt mái

Thi công nhà thép tiền chế, nhà thép tiền chế ở Lâm Đồng, thi công nhà xưởng., nhà xưởng ở Lâm Đồng

Bước đầu hoàn thiện mặt trước

Thi công nhà thép tiền chế, nhà thép tiền chế ở Lâm Đồng, thi công nhà xưởng., nhà xưởng ở Lâm Đồng

kết cấu khung mái

Thi công nhà thép tiền chế, nhà thép tiền chế ở Lâm Đồng, thi công nhà xưởng., nhà xưởng ở Lâm Đồng

bắt đầu lắp đặt mái